Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сливница: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
137/265 място
125,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
137/265 място
27,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
139/265 място
3 031 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
170/265 място
3,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
108/265 място
20,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
147/265 място
1 510 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
28/265 място
3,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
5/265 място
70,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
97/265 място
766
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
48/265 място
19,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
32/265 място
23,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
147/265 място
15,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
145/265 място
1 734 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
99/265 място
22,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
253/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
131/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
139/265 място
8 987 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
46/265 място
63 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
85/265 място
24,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
45/265 място
77,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
123/265 място
-13,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
168/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
128/265 място
9 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
139/265 място
975 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
114/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
113/265 място
2 257 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
85/265 място
29,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
93/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
144/265 място
608 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
136/265 място
138 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
51/265 място
0,5 %