Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сливница: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
110/265 място
1 242 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
28/265 място
3,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
5/265 място
70,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
48/265 място
19,4 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
135/265 място
40,6 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
137/265 място
125,3 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
147/265 място
15,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
145/265 място
1 734 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
99/265 място
22,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
253/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
131/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
139/265 място
8 987 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
85/265 място
24,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
45/265 място
77,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
128/265 място
9 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
85/265 място
29,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
93/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
144/265 място
608 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
136/265 място
138 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
51/265 място
0,5 %