Общински профили
<- към списъка с общини

Община Първомай: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
63/265 място
530,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
78/265 място
92,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
106/265 място
4 066 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
58/265 място
142 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
72/265 място
38,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
63/265 място
4 873 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
103/265 място
6,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
125/265 място
54,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
151/265 място
710
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
110/265 място
14 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
172/265 място
40,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
53/265 място
35,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
169/265 място
1 651 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
183/265 място
16,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
204/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
99/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
56/265 място
21 807 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
173/265 място
58,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
161/265 място
28,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
143/265 място
51,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
161/265 място
-16,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
119/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
50/265 място
62 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
76/265 място
343 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
48/265 място
12 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
78/265 място
1 901 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
215/265 място
19,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
87/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
61/265 място
1 648 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
60/265 място
473 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
119/265 място
1,2 %