Общински профили
<- към списъка с общини

Община Първомай: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
133/265 място
1 201 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
103/265 място
6,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
125/265 място
54,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
110/265 място
14 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
23/265 място
151,9 млн. евро
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
70/265 място
125,4 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
63/265 място
530,7 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
53/265 място
35,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
169/265 място
1 651 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
183/265 място
16,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
204/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
99/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
56/265 място
21 807 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
161/265 място
28,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
143/265 място
51,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
50/265 място
62 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
215/265 място
19,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
87/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
61/265 място
1 648 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
60/265 място
473 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
119/265 място
1,2 %