Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кресна: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
204/265 място
1 089 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
165/265 място
11,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
89/265 място
58,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
136/265 място
12,9 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
112/265 място
0,4 млн. евро
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
176/265 място
22,6 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
187/265 място
57,3 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
221/265 място
9,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
81/265 място
2 046 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
185/265 място
16,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
117/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
242/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
213/265 място
4 546 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
175/265 място
28,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
93/265 място
64,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
169/265 място
4 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
89/265 място
29,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
69/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
199/265 място
341 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
65/265 място
0,8 %