Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кресна: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
187/265 място
57,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
182/265 място
14,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
150/265 място
2 787 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
150/265 място
8,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
212/265 място
5,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
106/265 място
0,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
189/265 място
919 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
165/265 място
11,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
89/265 място
58,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
208/265 място
650
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
136/265 място
12,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
106/265 място
33,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
221/265 място
9,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
81/265 място
2 046 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
185/265 място
16,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
117/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
242/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
213/265 място
4 546 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
123/265 място
60,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
175/265 място
28,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
93/265 място
64,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
163/265 място
-16,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
233/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
169/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
147/265 място
1 095 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
169/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
143/265 място
2 551 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
89/265 място
29,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
69/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
199/265 място
341 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
65/265 място
0,8 %