Общински профили
<- към списъка с общини

Община Казанлък: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
27/265 място
1 953,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
9/265 място
698,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
21/265 място
10 505 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
20/265 място
824,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
13/265 място
172,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
26/265 място
85,7 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
14/265 място
22 871 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
19/265 място
3,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
28/265 място
65,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
20/265 място
998
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
34/265 място
21,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
48/265 място
24,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
19/265 място
88,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
250/265 място
1 366 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
100/265 място
22,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
243/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
29/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
16/265 място
65 721 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
112/265 място
60,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
113/265 място
25,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
66/265 място
72,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
111/265 място
-12,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
97/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
28/265 място
186 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
78/265 място
347 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
19/265 място
30 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
110/265 място
2 218 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
56/265 място
31,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
42/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
18/265 място
5 940 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
17/265 място
1 660 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
120/265 място
1,2 %