Общински профили
<- към списъка с общини

Община Долни Чифлик: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
120/265 място
147,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
125/265 място
36,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
194/265 място
1 985 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
101/265 място
29,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
133/265 място
15 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
126/265 място
2 077 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
114/265 място
7,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
177/265 място
48,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
138/265 място
725
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
232/265 място
8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
243/265 място
53,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
92/265 място
25,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
177/265 място
1 621 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
193/265 място
15,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
192/265 място
1,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
106/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
87/265 място
15 666 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
66/265 място
62,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
26/265 място
20,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
186/265 място
34,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
29/265 място
-6,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
122/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
122/265 място
11 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
174/265 място
1 408 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
78/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
149/265 място
2 621 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
217/265 място
19,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
203/265 място
2,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
74/265 място
1 372 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
76/265 място
325 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
225/265 място
3,6 %