Общински профили
<- към списъка с общини

Община Долни Чифлик: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
147/265 място
1 193 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
120/265 място
147,9 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
192/265 място
1,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
106/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
87/265 място
15 666 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
186/265 място
34,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
122/265 място
11 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
74/265 място
1 372 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
76/265 място
325 ученици