Общински профили
<- към списъка с общини

Община Козлодуй: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
Няма данни
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
189/265 място
2,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
86/265 място
30,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
43/265 място
8 399 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
141/265 място
9,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
95/265 място
57,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
2/265 място
1 790
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
16/265 място
25,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
59/265 място
27,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
48/265 място
39,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
66/265 място
2 216 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
79/265 място
24,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
21/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
243/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
73/265 място
18 015 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
2/265 място
67,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
3/265 място
16,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
102/265 място
62,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
30/265 място
-7,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
66/265 място
49 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
83/265 място
362 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
51/265 място
12 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
41/265 място
1 531 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
153/265 място
24,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
92/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
51/265 място
1 787 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
63/265 място
464 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
135/265 място
1,3 %