Общински профили
<- към списъка с общини

Община Тополовград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
191/265 място
52 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
212/265 място
9,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
241/265 място
984 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
198/265 място
1,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
224/265 място
5,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
103/265 място
0,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
166/265 място
1 156 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
139/265 място
9,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
147/265 място
51,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
210/265 място
649
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
162/265 място
11,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
157/265 място
38,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
131/265 място
17,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
98/265 място
1 981 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
189/265 място
15,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
86/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
38/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
140/265 място
8 941 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
220/265 място
55,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
225/265 място
33,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
148/265 място
49,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
227/265 място
-22,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
246/265 място
-0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
116/265 място
12 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
126/265 място
718 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
111/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
72/265 място
1 850 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
15/265 място
41,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
200/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
142/265 място
621 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
101/265 място
261 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
138/265 място
1,3 %