Общински профили
<- към списъка с общини

Община Тополовград: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
190/265 място
1 110 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
191/265 място
52 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
86/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
38/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
140/265 място
8 941 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
148/265 място
49,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
116/265 място
12 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
142/265 място
621 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
101/265 място
261 ученици