Общински профили
<- към списъка с общини

Община Тетевен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
124/265 място
144 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
122/265 място
39,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
187/265 място
2 094 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
116/265 място
20 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
196/265 място
7,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
90/265 място
2 910 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
179/265 място
12,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
167/265 място
50,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
221/265 място
639
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
123/265 място
13,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
133/265 място
36,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
82/265 място
28,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
175/265 място
1 635 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
133/265 място
20,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
83/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
244/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
74/265 място
17 970 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
99/265 място
61,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
98/265 място
24,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
166/265 място
44,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
94/265 място
-11,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
221/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
56/265 място
58 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
67/265 място
302 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
61/265 място
10 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
75/265 място
1 875 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
169/265 място
23,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
145/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
77/265 място
1 306 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
54/265 място
517 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
97/265 място
1 %