Общински профили
<- към списъка с общини

Община Долни Дъбник: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
136/265 място
125,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
115/265 място
42,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
105/265 място
4 080 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
128/265 място
13,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
116/265 място
18,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
140/265 място
1 710 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
100/265 място
6,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
180/265 място
48,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
87/265 място
781
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
153/265 място
12 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
131/265 място
36,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
136/265 място
16,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
158/265 място
1 679 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
186/265 място
16,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
221/265 място
1,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
33/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
127/265 място
9 956 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
225/265 място
54,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
191/265 място
30,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
183/265 място
35,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
128/265 място
-14,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
162/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
178/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
240/265 място
3 237 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
133/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
151/265 място
2 627 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
41/265 място
32,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
223/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
128/265 място
732 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
94/265 място
278 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
196/265 място
2,3 %