Общински профили
<- към списъка с общини

Община Долни Дъбник: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
152/265 място
1 191 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
136/265 място
125,4 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
221/265 място
1,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
33/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
127/265 място
9 956 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
183/265 място
35,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
178/265 място
3 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
128/265 място
732 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
94/265 място
278 ученици