Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бяла (Варна): икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
201/265 място
42 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
192/265 място
12,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
121/265 място
3 616 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
191/265 място
2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
165/265 място
10,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
63/265 място
11,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
198/265 място
809 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
73/265 място
5,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
58/265 място
61,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
95/265 място
767
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
91/265 място
15,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
147/265 място
37,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
189/265 място
11,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
10/265 място
3 791 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
34/265 място
33,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
91/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
246/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
239/265 място
3 006 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
115/265 място
60,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
93/265 място
24,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
89/265 място
65 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
206/265 място
-19,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
3/265 място
5,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
219/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
185/265 място
1 557 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
144/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
26/265 място
1 137 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
190/265 място
21,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
174/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
229/265 място
197 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
169/265 място
92 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
122/265 място
1,2 %