Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бяла (Варна): икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
194/265 място
16,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
112/265 място
5 508 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
68/265 място
11,7 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
219/265 място
4 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
179/265 място
2,8 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
198/265 място
818 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
156/265 място
1 183 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
73/265 място
5,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
147/265 място
37,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
91/265 място
15,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
129/265 място
21,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
2/265 място
6 731 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
72/265 място
21,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
246/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
182/265 място
2,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
239/265 място
3 006 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
115/265 място
60,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
93/265 място
24,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
206/265 място
-15,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
12/265 място
6,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
219/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
173/265 място
1 642 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
175/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
26/265 място
1 531 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
229/265 място
197 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
210/265 място
3,0 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
190/265 място
21,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
122/265 място
1,2 %