Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сухиндол: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
227/265 място
27,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
251/265 място
2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
243/265 място
935 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
164/265 място
5,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
245/265 място
3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
253/265 място
316 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
190/265 място
14 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
169/265 място
49,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
200/265 място
659
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
138/265 място
12,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
108/265 място
33,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
215/265 място
9,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
4/265 място
4 770 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
259/265 място
8,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
58/265 място
2,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
115/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
253/265 място
2 000 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
236/265 място
53,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
234/265 място
34,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
57/265 място
73,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
179/265 място
-17,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
74/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
232/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
206/265 място
1 968 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
265/265 място
8,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
68/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
250/265 място
90 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
189/265 място
56 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
165/265 място
1,6 %