Общински профили
<- към списъка с общини

Община Свищов: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
119/265 място
1 226 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
68/265 място
5,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
94/265 място
58 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
23/265 място
23,3 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
53/265 място
208,8 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
53/265 място
784,1 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
45/265 място
43,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
190/265 място
1 596 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
111/265 място
21,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
96/265 място
2,3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
186/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
44/265 място
27 595 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
198/265 място
30,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
72/265 място
70,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
189/265 място
-18,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
235/265 място
-1,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
47/265 място
71 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
73/265 място
29,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
53/265 място
3,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
48/265 място
1 996 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
53/265 място
563 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
39/265 място
0,4 %