Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стамболово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
200/265 място
42,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
210/265 място
10 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
216/265 място
1 592 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
149/265 място
8,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
235/265 място
4,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
228/265 място
555 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
166/265 място
11,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
234/265 място
39,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
211/265 място
648
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
250/265 място
7,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
254/265 място
56,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
238/265 място
7,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
231/265 място
1 419 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
94/265 място
22,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
78/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
248/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
194/265 място
5 458 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
155/265 място
59,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
166/265 място
28,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
146/265 място
-15,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
4/265 място
4,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
220/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
234/265 място
2 842 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
227/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
250/265 място
6 263 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
198/265 място
21,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
167/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
207/265 място
308 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
154/265 място
115 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
223/265 място
3,5 %