Общински профили
<- към списъка с общини

Община Стамболово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
236/265 място
1 022 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
200/265 място
42,2 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
78/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
248/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
194/265 място
5 458 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
220/265 място
2 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
207/265 място
308 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
154/265 място
115 ученици