Общински профили
<- към списъка с общини

Община Невестино: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
237/265 място
18,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
246/265 място
2,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
222/265 място
1 531 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
257/265 място
1,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
254/265 място
315 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
149/265 място
9,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
152/265 място
51 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
209/265 място
649
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
197/265 място
9,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
107/265 място
33,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
258/265 място
4,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
33/265 място
2 682 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
205/265 място
14,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
124/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
202/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
255/265 място
1 824 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
263/265 място
42,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
264/265 място
52,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
259/265 място
-39,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
22/265 място
1,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
264/265 място
8,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
236/265 място
168 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
104/265 място
1,1 %