Общински профили
<- към списъка с общини

Община Невестино: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
239/265 място
5,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
192/265 място
3 024 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
117/265 място
0,3 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
246/265 място
1 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
253/265 място
311 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
86/265 място
1 313 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
149/265 място
9,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
107/265 място
33,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
197/265 място
9,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
255/265 място
6,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
31/265 място
3 538 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
218/265 място
11,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
202/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
104/265 място
2 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
255/265 място
1 824 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
263/265 място
42,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
264/265 място
52,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
262/265 място
-35,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
15/265 място
5,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2023 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2023 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2023 г.)
Няма данни
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
236/265 място
168 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
Няма данни
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
264/265 място
8,9 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
104/265 място
1,1 %