Общински профили
<- към списъка с общини

Община Варна: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
17/265 място
1 642 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
4/265 място
2,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
9/265 място
69 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
2/265 място
37,4 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
4/265 място
835,8 млн. евро
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
3/265 място
4 428 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
3/265 място
18 343,8 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
3/265 място
445,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
242/265 място
1 394 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
13/265 място
43,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
126/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
169/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
2/265 място
319 613 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
21/265 място
20,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
9/265 място
97,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
3/265 място
2 209 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
3/265 място
48,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
9/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
3/265 място
30 294 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
3/265 място
6 961 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
42/265 място
0,5 %