Общински профили
<- към списъка с общини

Община Варна: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
3/265 място
18 343,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
3/265 място
3 724,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
20/265 място
10 903 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
3/265 място
3 680,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
3/265 място
905,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
6/265 място
713,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
3/265 място
121 060 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
4/265 място
2,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
9/265 място
69 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
25/265 място
965
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
2/265 място
37,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
4/265 място
17,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
3/265 място
445,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
242/265 място
1 394 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
13/265 място
43,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
126/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
169/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
2/265 място
319 613 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
19/265 място
64,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
21/265 място
20,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
9/265 място
97,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
13/265 място
-4,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
44/265 място
0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
3/265 място
2 209 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
22/265 място
145 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
3/265 място
171 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
85/265 място
1 998 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
3/265 място
48,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
9/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
3/265 място
30 294 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
3/265 място
6 961 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
42/265 място
0,5 %