Общински профили
<- към списъка с общини

Община Никола Козлево: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
193/265 място
50,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
254/265 място
1,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
257/265 място
227 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
206/265 място
0,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
230/265 място
4,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
216/265 място
667 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
251/265 място
28,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
253/265 място
36,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
47/265 място
850
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
262/265 място
4,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
264/265 място
65,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
152/265 място
14,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
31/265 място
2 700 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
222/265 място
12,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
236/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
119/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
195/265 място
5 262 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
62/265 място
62,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
14/265 място
19,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
6/265 място
-1,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
226/265 място
-0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
206/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
232/265 място
2 634 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
245/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
251/265 място
6 277 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
175/265 място
22,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
231/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
149/265 място
567 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
166/265 място
96 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
228/265 място
3,6 %