Общински профили
<- към списъка с общини

Община Априлци: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
194/265 място
50,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
175/265 място
15,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
76/265 място
5 534 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
117/265 място
18,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
187/265 място
8,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
221/265 място
627 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
57/265 място
4,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
36/265 място
64,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
182/265 място
672
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
43/265 място
20,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
23/265 място
21,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
224/265 място
8,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
17/265 място
3 161 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
188/265 място
15,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
31/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
126/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
241/265 място
2 786 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
224/265 място
54,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
245/265 място
37,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
18/265 място
89,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
232/265 място
-23,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
181/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
135/265 място
900 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
225/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
160/265 място
2 769 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
52/265 място
31,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
214/265 място
2,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
244/265 място
115 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
185/265 място
63 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
2/265 място
0,1 %