Общински профили
<- към списъка с общини

Община Струмяни: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
170/265 място
77,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
198/265 място
11,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
172/265 място
2 414 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
97/265 място
31 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
198/265 място
7,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
91/265 място
2,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
204/265 място
773 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
248/265 място
26,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
209/265 място
44,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
253/265 място
589
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
230/265 място
8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
221/265 място
48,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
216/265 място
9,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
77/265 място
2 080 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
234/265 място
11,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
136/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
35/265 място
2,1 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
209/265 място
4 634 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
218/265 място
55,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
187/265 място
29,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
183/265 място
-18,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
158/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
248/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
252/265 място
4 477 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
244/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
236/265 място
4 746 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
255/265 място
13,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
238/265 място
2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
210/265 място
300 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
208/265 място
19 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
155/265 място
1,5 %