Общински профили
<- към списъка с общини

Община Лозница: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
178/265 място
66,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
178/265 място
14,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
203/265 място
1 793 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
118/265 място
18 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
126/265 място
16,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
191/265 място
859 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
203/265 място
15,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
203/265 място
45,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
246/265 място
609
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
224/265 място
8,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
217/265 място
46,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
164/265 място
13,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
137/265 място
1 753 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
195/265 място
15,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
59/265 място
2,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
116/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
158/265 място
7 699 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
14/265 място
65,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
49/265 място
22,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
210/265 място
23,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
104/265 място
-12,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
56/265 място
0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
245/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
264/265 място
7 594 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
176/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
222/265 място
4 098 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
218/265 място
18,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
112/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
173/265 място
447 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
105/265 място
238 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
159/265 място
1,6 %