Общински профили
<- към списъка с общини

Община Алфатар: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
216/265 място
34 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
217/265 място
8,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
125/265 място
3 432 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
204/265 място
1,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
239/265 място
3,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
237/265 място
463 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
218/265 място
18,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
195/265 място
46,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
214/265 място
644
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
195/265 място
9,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
179/265 място
41,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
247/265 място
6,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
27/265 място
2 876 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
217/265 място
13,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
172/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
91/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
249/265 място
2 278 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
223/265 място
55 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
237/265 място
34,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
140/265 място
52,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
238/265 място
-26,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
29/265 място
1,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
224/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
217/265 място
2 233 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
217/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
141/265 място
2 541 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
241/265 място
16,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
248/265 място
98 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
244/265 място
4,6 %