Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ветово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
90/265 място
267,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
81/265 място
83,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
41/265 място
7 542 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
85/265 място
31,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
121/265 място
2 234 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
231/265 място
21,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
205/265 място
45,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
33/265 място
908
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
239/265 място
7,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
238/265 място
52,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
142/265 място
15,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
179/265 място
1 618 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
70/265 място
25,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
193/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
110/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
128/265 място
9 952 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
104/265 място
61,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
122/265 място
26 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
52/265 място
75 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
150/265 място
-15,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
47/265 място
0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
198/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
256/265 място
4 879 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
129/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
158/265 място
2 757 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
202/265 място
20,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
100/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
133/265 място
687 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
172/265 място
87 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
208/265 място
2,9 %