Общински профили
<- към списъка с общини

Община Георги Дамяново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
246/265 място
10,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
247/265 място
2,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
224/265 място
1 315 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
181/265 място
2,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
246/265 място
3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
248/265 място
363 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
217/265 място
18,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
170/265 място
49,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
201/265 място
657
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
131/265 място
13,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
53/265 място
26,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
255/265 място
5,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
38/265 място
2 649 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
238/265 място
11,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
234/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
82/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
251/265 място
2 018 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
259/265 място
47 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
261/265 място
47,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
251/265 място
-32,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
24/265 място
1,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
241/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
204/265 място
1 929 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
246/265 място
15,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
222/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
263/265 място
32 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
177/265 място
78 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
45/265 място
0,5 %