Общински профили
<- към списъка с общини

Община Правец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
145/265 място
113,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
148/265 място
24,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
130/265 място
3 218 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
114/265 място
21,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
125/265 място
16,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
148/265 място
1 501 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
162/265 място
10,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
143/265 място
51,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
61/265 място
816
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
53/265 място
18,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
121/265 място
35,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
137/265 място
16,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
58/265 място
2 319 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
159/265 място
17,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
89/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
164/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
171/265 място
7 131 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
154/265 място
59,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
45/265 място
22,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
149/265 място
49,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
74/265 място
-10,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
163/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
155/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
171/265 място
1 402 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
242/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
259/265 място
7 540 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
74/265 място
29,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
15/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
115/265 място
862 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
37/265 място
774 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
199/265 място
2,5 %