Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ново село: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
240/265 място
15,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
214/265 място
8,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
116/265 място
3 799 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
177/265 място
9,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
251/265 място
338 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
161/265 място
10,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
219/265 място
42,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
186/265 място
669
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
148/265 място
12,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
97/265 място
32,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
252/265 място
6,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
35/265 място
2 665 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
241/265 място
11,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
90/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
81/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
246/265 място
2 375 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
258/265 място
47,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
258/265 място
43,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
256/265 място
-35,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
34/265 място
1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
152/265 място
24,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
184/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
257/265 място
63 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
175/265 място
82 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
43/265 място
0,5 %