Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ново село: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
235/265 място
7,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
189/265 място
3 136 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
207/265 място
5 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
248/265 място
374 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
239/265 място
1 016 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
161/265 място
10,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
97/265 място
32,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
148/265 място
12,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
250/265 място
7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
49/265 място
2 966 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
246/265 място
9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
81/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
184/265 място
2,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
246/265 място
2 375 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
258/265 място
47,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
258/265 място
43,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
249/265 място
-25,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
8/265 място
9,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2023 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2023 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2023 г.)
Няма данни
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
257/265 място
63 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
156/265 място
3,5 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
152/265 място
24,6 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
43/265 място
0,5 %