Общински профили
<- към списъка с общини

Община Чирпан: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
38/265 място
1 465 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
133/265 място
8,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
127/265 място
54 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
117/265 място
13,8 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
81/265 място
106,4 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
95/265 място
253,4 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
65/265 място
32 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
128/265 място
1 792 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
151/265 място
18,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
249/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
79/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
71/265 място
18 137 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
145/265 място
27,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
71/265 място
71 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
33/265 място
140 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
53/265 място
31,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
55/265 място
1 745 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
71/265 място
362 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
237/265 място
4,3 %