Общински профили
<- към списъка с общини

Община Чирпан: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
95/265 място
253,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
83/265 място
79 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
103/265 място
4 142 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
86/265 място
53,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
87/265 място
30,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
78/265 място
5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
85/265 място
3 182 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
133/265 място
8,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
127/265 място
54 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
64/265 място
813
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
117/265 място
13,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
176/265 място
40,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
65/265 място
32 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
128/265 място
1 792 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
151/265 място
18,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
249/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
79/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
71/265 място
18 137 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
198/265 място
56,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
145/265 място
27,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
71/265 място
71 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
130/265 място
-14,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
178/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
33/265 място
140 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
20/265 място
127 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
91/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
181/265 място
3 178 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
53/265 място
31,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
55/265 място
1 745 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
71/265 място
362 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
237/265 място
4,3 %