Общински профили
<- към списъка с общини

Община Мизия: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
138/265 място
122,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
133/265 място
29,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
87/265 място
5 097 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
153/265 място
8,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
155/265 място
11,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
196/265 място
819 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
219/265 място
18,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
164/265 място
50,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
153/265 място
709
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
154/265 място
12 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
88/265 място
31,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
201/265 място
10,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
100/265 място
1 965 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
192/265 място
15,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
92/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
28/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
186/265 място
5 692 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
153/265 място
59,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
169/265 място
28,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
169/265 място
43,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
222/265 място
-21,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
88/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
238/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
257/265 място
5 514 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
107/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
27/265 място
1 153 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
133/265 място
25,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
206/265 място
2,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
209/265 място
300 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
151/265 място
118 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
93/265 място
1 %