Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кайнарджа: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
185/265 място
19,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
123/265 място
4 876 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
165/265 място
9 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
224/265 място
570 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
160/265 място
1 176 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
261/265 място
36,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
265/265 място
71,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
265/265 място
3,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
188/265 място
14,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
28/265 място
3 627 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
222/265 място
11,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
77/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
22/265 място
1,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
226/265 място
3 950 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
161/265 място
59 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
4/265 място
16,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
7/265 място
-1,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
243/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
238/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
231/265 място
3 899 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2023 г.)
Няма данни
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
164/265 място
486 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
211/265 място
3,0 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
247/265 място
15,3 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
233/265 място
4 %