Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кайнарджа: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
203/265 място
40,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
172/265 място
15,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
133/265 място
3 202 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
168/265 място
9,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
227/265 място
559 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
261/265 място
36,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
265/265 място
20,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
106/265 място
755
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
265/265 място
3,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
265/265 място
71,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
168/265 място
13,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
12/265 място
3 371 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
257/265 място
8,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
238/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
77/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
226/265 място
3 950 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
161/265 място
59 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
4/265 място
16,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
4/265 място
0,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
231/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
243/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
248/265 място
3 924 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
247/265 място
15,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
207/265 място
2,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
164/265 място
486 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
97/265 място
276 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
233/265 място
4 %