Общински профили
<- към списъка с общини

Община Пазарджик: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
10/265 място
3 384,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
12/265 място
665,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
58/265 място
6 369 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
12/265 място
1 080 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
8/265 място
275,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
10/265 място
28 239 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
21/265 място
3,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
65/265 място
61,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
123/265 място
740
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
37/265 място
21 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
73/265 място
29,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
9/265 място
141,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
198/265 място
1 564 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
66/265 място
26,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
214/265 място
1,7 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
200/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
9/265 място
91 368 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
71/265 място
62,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
78/265 място
23,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
96/265 място
63,4 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
77/265 място
-10,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
37/265 място
0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
8/265 място
495 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
30/265 място
182 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
8/265 място
66 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
43/265 място
1 582 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
71/265 място
30,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
66/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
9/265 място
8 583 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
8/265 място
3 155 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
149/265 място
1,5 %