Общински профили
<- към списъка с общини

Община Дряново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
123/265 място
48,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
93/265 място
6 429 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
116/265 място
0,4 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
166/265 място
9 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
113/265 място
2 389 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
70/265 място
1 356 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
95/265 място
6,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
25/265 място
22,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
25/265 място
22,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
115/265 място
24,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
41/265 място
3 266 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
181/265 място
14 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
14/265 място
2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
19/265 място
1,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
161/265 място
7 650 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
209/265 място
56,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
229/265 място
33,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
235/265 място
-20,0 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
97/265 място
0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
147/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
140/265 място
1 228 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
141/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
128/265 място
2 508 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
171/265 място
448 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
142/265 място
3,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
170/265 място
23,1 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
72/265 място
0,8 %