Общински профили
<- към списъка с общини

Община Дряново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
107/265 място
198,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
114/265 място
43,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
86/265 място
5 112 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
84/265 място
57,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
147/265 място
13 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
108/265 място
0,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
110/265 място
2 452 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
95/265 място
6,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
51/265 място
62,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
35/265 място
899
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
25/265 място
22,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
25/265 място
22,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
123/265 място
18,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
46/265 място
2 507 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
132/265 място
20,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
240/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
14/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
161/265 място
7 650 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
209/265 място
56,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
229/265 място
33,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
58/265 място
73,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
221/265 място
-21,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
106/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
145/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
160/265 място
1 241 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
140/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
161/265 място
2 815 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
170/265 място
23,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
122/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
171/265 място
448 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
152/265 място
118 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
72/265 място
0,8 %