Общински профили
<- към списъка с общини

Община Горна Оряховица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
43/265 място
1 050,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
42/265 място
215,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
81/265 място
5 334 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
55/265 място
152,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
42/265 място
65,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
79/265 място
5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
37/265 място
10 612 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
59/265 място
4,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
57/265 място
61,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
68/265 място
806
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
26/265 място
22,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
30/265 място
22,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
40/265 място
48,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
258/265 място
1 288 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
104/265 място
22 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
135/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
118/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
32/265 място
38 456 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
118/265 място
60,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
147/265 място
27,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
53/265 място
74,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
124/265 място
-13,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
35/265 място
125 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
66/265 място
300 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
50/265 място
12 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
192/265 място
3 361 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
98/265 място
28,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
115/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
40/265 място
2 641 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
22/265 място
1 227 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
68/265 място
0,8 %