Общински профили
<- към списъка с общини

Община Чупрене: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
251/265 място
4,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
255/265 място
1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
251/265 място
612 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
Няма данни
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
257/265 място
258 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
242/265 място
23,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
225/265 място
41,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
198/265 място
659
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
201/265 място
9,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
181/265 място
41,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
259/265 място
4,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
29/265 място
2 775 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
242/265 място
11,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
51/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
83/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
256/265 място
1 635 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
253/265 място
51,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
240/265 място
35,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
246/265 място
-29,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
38/265 място
0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
240/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
189/265 място
1 591 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
263/265 място
9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
252/265 място
79 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
188/265 място
2,2 %