Общински профили
<- към списъка с общини

Община Каспичан: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
108/265 място
190,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
102/265 място
52,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
44/265 място
7 145 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
74/265 място
91,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
139/265 място
14,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
117/265 място
2 279 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
144/265 място
9,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
156/265 място
50,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
32/265 място
908
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
183/265 място
10,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
198/265 място
43,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
176/265 място
12,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
95/265 място
1 984 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
177/265 място
16,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
107/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
84/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
178/265 място
6 408 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
136/265 място
60 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
119/265 място
25,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
156/265 място
47,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
127/265 място
-14,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
175/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
173/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
213/265 място
2 083 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
138/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
131/265 място
2 466 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
245/265 място
15,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
138/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
159/265 място
520 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
199/265 място
44 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
162/265 място
1,6 %