Общински профили
<- към списъка с общини

Община Полски Тръмбеш: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
139/265 място
121,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
130/265 място
31,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
165/265 място
2 580 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
152/265 място
8,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
110/265 място
20,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
156/265 място
1 301 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
170/265 място
11,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
218/265 място
42,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
203/265 място
657
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
155/265 място
11,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
166/265 място
39,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
127/265 място
18,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
163/265 място
1 666 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
19/265 място
39,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
81/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
152/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
112/265 място
11 169 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
226/265 място
54,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
227/265 място
33,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
195/265 място
30,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
186/265 място
-18,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
65/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
96/265 място
22 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
106/265 място
496 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
132/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
176/265 място
3 050 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
235/265 място
17,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
161/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
125/265 място
743 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
128/265 място
156 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
108/265 място
1,1 %