Общински профили
<- към списъка с общини

Община Оряхово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
112/265 място
178 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
146/265 място
25,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
149/265 място
2 796 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
122/265 място
15,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
164/265 място
10,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
159/265 място
1 234 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
232/265 място
21,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
210/265 място
44,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
119/265 място
744
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
149/265 място
12,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
140/265 място
37,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
155/265 място
14,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
157/265 място
1 684 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
82/265 място
24 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
247/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
187/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
145/265 място
8 566 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
203/265 място
56,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
199/265 място
30,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
163/265 място
45,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
212/265 място
-20,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
109/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
105/265 място
17 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
102/265 място
489 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
134/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
112/265 място
2 244 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
219/265 място
18,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
30/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
158/265 място
521 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
109/265 място
212 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
99/265 място
1 %