Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кула: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
205/265 място
39,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
208/265 място
10,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
140/265 място
3 030 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
121/265 място
16,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
161/265 място
10,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
44/265 място
24,1 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
220/265 място
628 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
240/265 място
23 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
131/265 място
53,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
130/265 място
732
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
122/265 място
13,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
55/265 място
26,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
237/265 място
7,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
48/265 място
2 469 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
208/265 място
14,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
203/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
11/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
235/265 място
3 292 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
233/265 място
53,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
244/265 място
37 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
65/265 място
72,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
239/265 място
-27 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
237/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
239/265 място
3 175 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
181/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
53/265 място
1 678 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
237/265 място
16,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
173/265 място
2,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
241/265 място
123 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
181/265 място
70 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
115/265 място
1,1 %