Общински профили
<- към списъка с общини

Община Угърчин: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
196/265 място
47,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
181/265 място
14,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
162/265 място
2 624 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
157/265 място
7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
192/265 място
8,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
194/265 място
829 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
224/265 място
19,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
251/265 място
37,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
234/265 място
620
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
172/265 място
11 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
169/265 място
40 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
172/265 място
13,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
39/265 място
2 627 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
131/265 място
20,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
246/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
5/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
199/265 място
5 035 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
235/265 място
53,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
197/265 място
30,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
170/265 място
42,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
99/265 място
-11,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
26/265 място
1,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
163/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
161/265 място
1 245 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
210/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
245/265 място
5 457 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
122/265 място
26,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
166/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
196/265 място
363 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
215/265 място
3 %