Общински профили
<- към списъка с общини

Община Съединение: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
69/265 място
1 358 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
64/265 място
526,4 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
147/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
34/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
136/265 място
9 310 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
133/265 място
55,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
158/265 място
5 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
168/265 място
459 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни