Общински профили
<- към списъка с общини

Община Съединение: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
64/265 място
526,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
62/265 място
133,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
14/265 място
13 845 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
51/265 място
165,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
41/265 място
66,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
65/265 място
4 534 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
40/265 място
4,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
87/265 място
58,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
51/265 място
836
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
177/265 място
10,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
144/265 място
37,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
191/265 място
11,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
261/265 място
1 258 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
88/265 място
23,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
147/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
34/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
136/265 място
9 310 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
194/265 място
57,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
194/265 място
30,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
133/265 място
55,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
198/265 място
-19,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
234/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
158/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
196/265 място
1 807 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
158/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
182/265 място
3 205 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
159/265 място
24 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
229/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
168/265 място
459 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
89/265 място
0,9 %