Общински профили
<- към списъка с общини

Община Златарица: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
241/265 място
15,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
245/265 място
2,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
245/265 място
815 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
241/265 място
3,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
245/265 място
409 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
209/265 място
16,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
145/265 място
51,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
235/265 място
617
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
198/265 място
9,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
195/265 място
43,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
219/265 място
9,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
30/265 място
2 714 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
220/265 място
12,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
4/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
192/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
232/265 място
3 363 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
165/265 място
58,8 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
153/265 място
27,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
127/265 място
56,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
149/265 място
-15,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
79/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
247/265 място
1 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
241/265 място
3 321 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
177/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
67/265 място
1 786 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
249/265 място
15,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
227/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
231/265 място
191 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
145/265 място
125 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
216/265 място
3 %