Общински профили
<- към списъка с общини

Община Гурково: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
157/265 място
90 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
156/265 място
22,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
98/265 място
4 274 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
90/265 място
43,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
176/265 място
9,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
175/265 място
1 063 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
173/265 място
11,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
228/265 място
40,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
42/265 място
871
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
229/265 място
8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
232/265 място
50,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
235/265 място
8,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
115/265 място
1 867 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
226/265 място
12,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
27/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
8/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
216/265 място
4 420 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
196/265 място
57 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
31/265 място
21,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
136/265 място
53,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
37/265 място
-7,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
206/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
183/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
178/265 място
1 447 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
224/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
242/265 място
5 184 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
79/265 място
29,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
135/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
189/265 място
402 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
135/265 място
140 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
260/265 място
7,6 %