Общински профили
<- към списъка с общини

Община Божурище: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
35/265 място
1 265,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
41/265 място
217,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
6/265 място
22 495 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
21/265 място
780,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
50/265 място
56,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
12/265 място
263,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
76/265 място
3 832 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
2/265 място
1,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
7/265 място
69,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
12/265 място
1 144
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
10/265 място
28,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
6/265 място
18,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
144/265 място
15,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
155/265 място
1 685 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
17/265 място
40,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
130/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
195/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
135/265 място
9 463 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
31/265 място
63,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
39/265 място
22,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
112/265 място
60,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
38/265 място
-7,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
114/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
136/265 място
7 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
168/265 място
1 334 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
145/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
183/265 място
3 229 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
31/265 място
34,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
17/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
131/265 място
719 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
27/265 място
0,4 %