Общински профили
<- към списъка с общини

Община Куклен: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
82/265 място
312,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
110/265 място
45,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
49/265 място
6 742 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
60/265 място
140,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
71/265 място
38,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
67/265 място
9,4 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
139/265 място
1 730 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
43/265 място
4,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
60/265 място
61,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
84/265 място
784
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
78/265 място
16,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
103/265 място
32,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
209/265 място
9,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
197/265 място
1 569 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
44/265 място
30,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
105/265 място
2,1 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
196/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
179/265 място
6 276 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
72/265 място
62,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
66/265 място
23,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
22/265 място
86,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
48/265 място
-9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
229/265 място
-0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
166/265 място
4 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
184/265 място
1 550 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
185/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
194/265 място
3 388 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
78/265 място
29,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
225/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
194/265 място
370 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
155/265 място
112 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
106/265 място
1,1 %