Общински профили
<- към списъка с общини

Община Девня: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
19/265 място
2 443 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
15/265 място
585,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
2/265 място
69 120 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
17/265 място
904,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
31/265 място
102,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
4/265 място
740 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
55/265 място
5 803 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
110/265 място
7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
75/265 място
59,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
6/265 място
1 442
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
244/265 място
7,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
160/265 място
38,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
102/265 място
22,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
21/265 място
3 112 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
41/265 място
30,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
11/265 място
4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
197/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
170/265 място
7 230 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
49/265 място
62,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
57/265 място
22,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
14/265 място
91,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
68/265 място
-10,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
57/265 място
0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
107/265 място
15 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
99/265 място
477 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
143/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
162/265 място
2 825 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
23/265 място
38,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
221/265 място
2,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
182/265 място
412 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
131/265 място
152 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
105/265 място
1,1 %