Общински профили
<- към списъка с общини

Община Лясковец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
62/265 място
553,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
65/265 място
117,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
23/265 място
10 059 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
53/265 място
161 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
90/265 място
26,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
88/265 място
2,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
67/265 място
4 500 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
80/265 място
5,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
19/265 място
67 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
62/265 място
815
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
63/265 място
17,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
21/265 място
21,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
157/265 място
14 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
262/265 място
1 253 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
64/265 място
26,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
52/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
141/265 място
2,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
110/265 място
11 468 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
135/265 място
60,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
173/265 място
28,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
109/265 място
60,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
220/265 място
-21,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
201/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
259/265 място
5 545 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
184/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
248/265 място
5 826 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
115/265 място
27,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
149/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
136/265 място
640 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
171/265 място
89 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
48/265 място
0,5 %