Общински профили
<- към списъка с общини

Община Павел баня: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
88/265 място
274,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
88/265 място
68,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
84/265 място
5 203 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
71/265 място
96,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
83/265 място
32,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
98/265 място
2 597 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
9/265 място
2,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
146/265 място
51,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
54/265 място
830
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
205/265 място
9,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
215/265 място
46,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
117/265 място
19,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
185/265 място
1 605 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
124/265 място
20,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
173/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
193/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
105/265 място
12 594 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
169/265 място
58,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
111/265 място
25 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
213/265 място
19 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
62/265 място
-10 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
98/265 място
21 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
117/265 място
588 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
79/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
76/265 място
1 881 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
231/265 място
17,4 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
215/265 място
2,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
104/265 място
925 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
102/265 място
261 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
236/265 място
4,3 %