Общински профили
<- към списъка с общини

Община Лом: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
75/265 място
404,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
74/265 място
95,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
104/265 място
4 130 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
66/265 място
111,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
74/265 място
37,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
61/265 място
5 171 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
157/265 място
10,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
104/265 място
56,8 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
133/265 място
731
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
72/265 място
16,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
58/265 място
27,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
58/265 място
34,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
170/265 място
1 649 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
165/265 място
17,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
119/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
143/265 място
2,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
59/265 място
21 248 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
163/265 място
58,9 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
180/265 място
29,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
35/265 място
81 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
213/265 място
-20,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
124/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
45/265 място
77 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
56/265 място
267 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
68/265 място
9 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
147/265 място
2 580 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
14/265 място
41,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
75/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
60/265 място
1 688 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
44/265 място
726 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
126/265 място
1,2 %