Общински профили
<- към списъка с общини

Община Долна Баня: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
127/265 място
137,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
165/265 място
18,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
99/265 място
4 199 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
120/265 място
17,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
195/265 място
821 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
75/265 място
5,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
186/265 място
47,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
59/265 място
820
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
140/265 място
12,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
168/265 място
39,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
169/265 място
13,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
20/265 място
3 151 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
203/265 място
14,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
122/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
198/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
221/265 място
4 248 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
29/265 място
63,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
8/265 място
18,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
7/265 място
98,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
10/265 място
-3,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
71/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
153/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
132/265 място
844 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
220/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
230/265 място
4 397 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
129/265 място
26,3 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
204/265 място
2,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
184/265 място
411 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
164/265 място
99 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
167/265 място
1,7 %