Общински профили
<- към списъка с общини

Община Долна Баня: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
27/265 място
1 540 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
127/265 място
137,2 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
122/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
198/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
221/265 място
4 248 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
7/265 място
98,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
153/265 място
5 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
184/265 място
411 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
164/265 място
99 ученици