Общински профили
<- към списъка с общини

Община Роман: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
204/265 място
39,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
190/265 място
12,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
173/265 място
2 403 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
199/265 място
7,4 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
207/265 място
751 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
230/265 място
21 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
176/265 място
48,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
188/265 място
669
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
124/265 място
13,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
82/265 място
30,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
186/265 място
11,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
47/265 място
2 479 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
221/265 място
12,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
80/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
199/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
203/265 място
4 875 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
188/265 място
57,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
160/265 място
28,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
160/265 място
46,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
170/265 място
-17,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
157/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
138/265 място
7 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
125/265 място
676 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
139/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
57/265 място
1 722 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
180/265 място
22,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
96/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
181/265 място
413 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
195/265 място
50 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
148/265 място
1,5 %