Общински профили
<- към списъка с общини

Община Якимово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
154/265 място
1 186 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
257/265 място
32,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
240/265 място
39,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
253/265 място
6,6 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
211/265 място
11,8 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
225/265 място
29,6 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
250/265 място
6,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
123/265 място
1 813 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
224/265 място
12,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
129/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
117/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
230/265 място
3 535 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
205/265 място
31 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
257/265 място
13,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
239/265 място
2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
225/265 място
235 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
91/265 място
0,9 %