Общински профили
<- към списъка с общини

Община Якимово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
225/265 място
29,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
213/265 място
9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
176/265 място
2 367 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
217/265 място
5,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
242/265 място
418 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
257/265 място
32,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
240/265 място
39,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
103/265 място
757
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
253/265 място
6,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
206/265 място
44,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
250/265 място
6,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
123/265 място
1 813 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
224/265 място
12,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
129/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
117/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
230/265 място
3 535 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
242/265 място
53,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
205/265 място
31 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
240/265 място
-27,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
189/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
257/265 място
13,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
239/265 място
2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
225/265 място
235 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
91/265 място
0,9 %