Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ракитово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
152/265 място
100,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
167/265 място
18 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
227/265 място
1 259 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
155/265 място
7,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
204/265 място
6,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
136/265 място
1 775 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
176/265 място
11,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
220/265 място
42,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
260/265 място
559
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
219/265 място
8,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
230/265 място
49,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
124/265 място
18,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
247/265 място
1 380 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
219/265 място
12,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
207/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
90/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
96/265 място
13 490 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
9/265 място
65,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
5/265 място
16,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
30/265 място
82,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
9/265 място
-3,6 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
59/265 място
0,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
139/265 място
7 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
203/265 място
1 921 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
87/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
123/265 място
2 389 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
146/265 място
25,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
208/265 място
2,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
79/265 място
1 272 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
189/265 място
2,2 %