Общински профили
<- към списъка с общини

Община Велики Преслав: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
126/265 място
139,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
138/265 място
27,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
181/265 място
2 284 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
102/265 място
29,7 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
186/265 място
8,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
125/265 място
2 082 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
118/265 място
7,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
108/265 място
55,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
199/265 място
659
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
103/265 място
14,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
129/265 място
35,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
145/265 място
15,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
212/265 място
1 520 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
155/265 място
18,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
200/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
88/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
122/265 място
10 424 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
168/265 място
58,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
196/265 място
30,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
126/265 място
57 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
157/265 място
-16,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
121/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
101/265 място
19 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
110/265 място
535 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
135/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
219/265 място
3 994 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
201/265 място
20,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
198/265 място
2,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
156/265 място
529 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
70/265 място
387 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
90/265 място
0,9 %